Geneeskundige Dagen 2020 Featured

75ste Geneeskundige Dagen van Antwerpen 2020

donderdag 10 – zaterdag 12 september 2020    UAntwerpen, campus Drie Eiken

Een jubileumjaar !
en bovendien het jaar van de viering van 400 jaar Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen

Het thema is “Geriatrie”
voorzitters : Prof. Dr. Anne-Marie De Cock en Prof. Dr. Lieve Peremans
hier vindt u het programma
Inschrijven kan u via deze link

Gezien de pandemie is slechts een beperkt aantal fysieke plaatsen beschikbaar, enkel voor KARVA-leden; andere deelnemers volgen het congres online via live sessies.

. . .       .

Onze maatschappij kent een steeds groeiende groep ouderen. Dit veronderstelt een aangepaste aandacht voor hen en voor hun zorgnood : gezond ouder worden, ziekte voorkomen en maximaal behoud van autonomie. De uitdaging bestaat erin om ons een passende zorg eigen te maken en om onnodige en belastende behandelingen te voorkomen. Alle zorgverstrekkers worden daarbij betrokken.

De 75ste Geneeskundige Dagen leggen de focus op die optimalisatie van de ouderenzorg. Prof. Peremans en Prof. De Cock zoeken met U naar een vakkundige en dynamische multidisciplinaire en transmurale zorg en naar nieuwe technologieën voor detectie en ondersteuning van actieve maar kwetsbare ouderen door een veerkrachtige zorgverlener. Zij gaan daarbij kritische beschouwingen rond deontologische kwesties als leeftijdsbegrenzing voor dure ingrepen met beperkte winst aan levensjaren niet uit de weg.

Antwerpse artsenvereniging steunt de zorg voor kansarmen en kwetsbaren in de Antwerpse regio Featured

Vierhonderd jaar geleden in 1620 werd de Antwerpse artsenvereniging, Collegium Medicum Antverpiense opgericht, als voorloper van de huidige Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen. De aanzet voor de oprichting was de noodzaak om de toen sedert 1583 te Antwerpen woedende pestepidemie te bestrijden en tegelijk om de beroepsbelangen te verdedigen tegen de tussenkomst van kwakzalvers. Dit ging toen reeds gepaard met een filantropische bekommernis: de kosteloze zorgenverstrekking aan behoeftigen. (meer…)

Lidmaatschap 2020 Featured

Mede door de inkrimping van de promotiebudgetten van de farmaceutische sector zijn wij meer dan ooit aangewezen op uw steun om onze werking verder te zetten. De bijdragen van onze leden zijn essentieel om onze huisvesting en ons secretariaat als ontmoetingsplaats voor huisartsen en specialisten in stand te houden, en om onze symposia en de Geneeskundige Dagen te blijven organiseren.

Klik hier om lid te worden

Door lid te worden geniet u van een grote reductie (50%) van het inschrijvingsgeld voor de GDA 2020, en een voorkeurtarief bij onze andere symposia.

De tarieven voor 2020 zijn onveranderd:

standaard lidmaatschap € 120
partner lid € 60
startend arts (jaar van promotie) gratis
startend arts (tot 30 jaar) € 60
arts zonder praktijk € 60
steunend lid vanaf € 200

(meer…)

Een nieuwe voorzitter ! Featured

Op 7 oktober werd Prof. Dr. Paul Van Royen aangesteld tot nieuwe voorzitter, in opvolging van Prof. Dr. Jean-Pierre Tricot. Prof. Van Royen is gewoon hoogleraar binnen de vakgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg aan de Universiteit Antwerpen.

Een inleidend woord van onze voorzitter:

(meer…)

DOMO Antwerpen vzw

Domo biedt laagdrempelige, preventieve gezinsondersteuning aan huis bij kwetsbare gezinnen, met kinderen onder de twaalf jaar en aanstaande gezinnen. Met onze één op één aanpak willen we:

 • – talentontwikkeling bij jonge kinderen bevorderen

 • – het isolement van kwetsbare gezinnen doorbreken en hun netwerk versterken

 • – ouders in hun opvoedende rol bevestigen en versterken

       en zo voorkomen dat alledaagse problemen onoverkomelijk  worden.

https://www.domovlaanderen.com/over-domo

Violett – Ghapro vzw

De opstart van dit project vond plaats onder de vleugels van het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV) van de Universiteit Antwerpen (UA) onder leiding van professor dr. Pierre Van Damme en had als opdracht het ondersteunen van de seksuele gezondheid van sekswerkers. Inmiddels zijn we geëvolueerd naar een organisatie waar volgende doelstellingen voorop staan:

 • – Bevorderen van de preventieve gezondheidszorg en sociale hulpverlening.
 • – Uitbouwen van een geïntegreerde zorg voor sekswerkers op preventief medisch, sociaal en psychosociaal vlak.
 • – Medische gezondheidszorg gericht op preventie van seksueel overdraagbare infecties, counseling rond veilig werken, anticonceptie e.a .
 • – Doelgroep bereiken op de verschillende werkplekken in de stad en bij uitbreiding provincie Antwerpen.
 • – Implementatie en evaluatie van een hepatitis-B vaccinatieprogramma.
 • – Beleidsondersteunend en –voorbereidend onderzoek (adviezen aan de overheid).

Medisch epidemiologische research, met internationale publicaties over het voorkomen en onderzoek van seksueel overdraagbare infecties.

www.violett.be/nl/

Zenith vzw

Zenith vzw is een humanitaire organisatie die zich bekommert om de minstbedeelden. En dit zonder onderscheid te maken in afkomst, religie, nationaliteit of politieke overtuiging. De 58 vrijwilligers (waaronder Dr. Tricot) die wekelijks actief zijn bij Zenith vzw hebben als doel kansarme gezinnen een warm onthaal te geven en hen bij te staan in moeilijke of benarde omstandigheden van het leven.

Wekelijks worden meer dan 200 families ontvangen en worden voedingspakketten en andere bijstandsproducten uitgedeeld; de families hebben acces tot kleding, huislinnen, onderhoudsproducten en producten voor persoonlijke hygiëne, baby-producten, luiers enz. Zo verdeelden we in het jaar 2019 aan gemiddeld 212 gezinnen (of zo’n 740 personen) meer dan 110 ton voeding, dankzij de hulp van Europa (FEAD), van de voedselbanken, van de Stad Antwerpen en van diverse sponsors. Zenith staat ook in voor verjaardagpakketten, Sint-Niklaasviering, vaccinatie-dagen in samenwerking met de provincie Antwerpen, kerstpakketten, schoolpakketten, enz.

 Het project:

Het project dat wij u graag willen voorstellen bevat de ondersteuning van de families met schoolgaande kinderen om hen uit te rusten met degelijk schoolmateriaal. Elk jaar schenken we, tijdens een ‘terug naar school actie tijdens de zomer’, nieuwe boekentassen, schoolmateriaal, turnmateriaal, turnpantoffels, aan een deel van onze gezinnen. (Vorig jaar werden 131 kinderen uit 96 gezinnen betrokken bij deze actie.)

Zeker tijdens deze periode, waarin kinderen uit kansarme middens tijdens de lock downperiode ver van hun schoolomgeving moesten blijven is het belangrijk dat ze in september het nodige schoolmateriaal kunnen ontvangen om hun integratie op school te vergemakkelijken.

Zo zal uw steun bijdragen tot een uitbreiding van dit project naar meerdere en andere kinderen per gezin en een bredere aantal nieuwe kwaliteitsvolle schoolartikelen. We willen inderdaad niet dat het inhalen van de achterstand die ze dit jaar opgelopen hebben voor de zomervakantie belemmerd zou worden door inadequaat didactisch uitrusting. Wij zijn zeker dat we met zo’n project beantwoorden aan de objectieven die KARVA beoogt, namelijk de psychische en sociale gezondheidstoestand van kansarmen kinderen bevorderen.

www.zenithvzw.be

St. Antonius van Padua vzw

vzw Sint Antonius van Padua

Wij zijn een erkende vzw Sint Antonius van Padua die zich inzet voor kansarmen door voedsel-en kledingbedeling.

Gedurende de hele covid-19 periode is onze vzw  4 voormiddagen per week werkzaam gebleven om behoeftigen te helpen met voeding en kleding. Door een grotere toeloop van mensen en verminderde leveringen van voedselbanken hebben wij de laatste weken moeten investeren in de aankoop van voedsel en beschermingsmaterialen voor veilige werkomstandigheden.

Bovenop moeten we investeren in vernieuwing van onze koelkasten voor een bedrag rond 4.000€. Grote noden aan financiële middelen in deze bijzondere tijden. 

Door de grote noden merken wij dat vele gezinnen het ook moeilijk hebben om medisch/farmaceutische kosten en benodigdheden (pc) voor de digitale aansluiting van de kinderen op de school mogelijk te maken. Dit laatste heeft ons op het idee gebracht om een “assistentie”-project te lanceren dat ons zou toelaten tussen te komen in deze levensnoodzakelijke zaken voor gezinnen met kinderen.

Filet Divers vzw

Filet Divers is een bruisend kansencentrum en een sociale Kruidenier. Filet Divers wil een netwerk vormen van mensen die, ondanks of dankzij hun verschillend zijn (verschillende huiskleur, nationaliteit, capaciteiten) het beste aan elkaar willen geven, elkaar willen versterken en ondersteunen.
De Sociale Kruidenier geeft directe hulp aan mensen in armoede. Wekelijks komen ze langs. Rond dit aanbod zijn tal van activiteiten georganiseerd en ontstaan :

 • – De onthaal en ontmoetingswerking
 • – Nederlandse conversatiegroepen
 • – Samen Inburgeren,
 • – Het kookproject
 • – Ondersteuning op vlak van computergebruik
 • – Individuele hulpverlening

Filet Divers zet in op de participatie van iedereen in alles wat we doen. Op die manier kunnen mensen hun capaciteiten inzetten en hun talenten ontwikkelen.
Filet Divers biedt hulp aan een 650 tal gezinnen op jaarbasis.

De Corona crisis
Vanaf 13 maart is Filet Divers in een andere modus gaan werken : geen onthaal en groepsactiviteiten. Ook de winkel werd gesloten.
De noodhulp werd omgezet in gratis voedselpakketten. De grootte van de pakketten is afhankelijk van het aantal gezinsleden.

www.filetdivers.be/nl/home

KARVA events

© 2019 KARVA.be - All rights reserved